Historical Kiev

Previous | Home | Next
 


Kenasa (the religious building of Karaites,
Turkish ethnical national group)