Historical Kiev

Previous | Home | Next
 


Monument to Taras Shevchenko (1939)