My father's album (period 1890-1921)

Previous | Back to album | Next

Prof. Guershenzon , teaching at my father's school BKU
(Berdichevskoye Kommertcheskoye Utchilishtchye)